J. F. Odunjo

Sort By:  
Alawiiye Iwe Kinni By J. F. Odunjo
Ise ni ogun `se
Mura si ise ore mi
Ise ni afi ndeni giga
Bi ako ba reni fehinti
Bi ole la a ri
Bi a ko ba reni gbekele
A tera mose eni
Iya re le lowo lowo
Baba re si le leshin le kan
Bi o ba gboju le won
O te tan ni mo so fun o
Ohun ti a ko ba jiya fun
Se kii le tojo
Ohun ti a ba fara sise fun
Ni npe lowo eni
Apa lara
Igunpa ni iye kan
Bi aiye ba nfe o loni
Ti o balowo lowo
Won a ma fe o lola
Jeki o wa ni ipo atata
Aiye a ma ye o si terin-terin
Jeki o deni rago
Ko o ri bi aiye ti nyinmu si o
Eko si tun seni doga
Mura ki o ko dara-dara
Iya nbo fomo ti ko gbon
Ekun mbe fomo ti o nsa kiri
Ma fowuro sere ore mi
Mura si ise ojo nlo.
₦1,800
Alawiiye Iwe Keji By J. F. Odunjo
Ise ni ogun `se
Mura si ise ore mi
Ise ni afi ndeni giga
Bi ako ba reni fehinti
Bi ole la a ri
Bi a ko ba reni gbekele
A tera mose eni
Iya re le lowo lowo
Baba re si le leshin le kan
Bi o ba gboju le won
O te tan ni mo so fun o
Ohun ti a ko ba jiya fun
Se kii le tojo
Ohun ti a ba fara sise fun
Ni npe lowo eni
Apa lara
Igunpa ni iye kan
Bi aiye ba nfe o loni
Ti o balowo lowo
Won a ma fe o lola
Jeki o wa ni ipo atata
Aiye a ma ye o si terin-terin
Jeki o deni rago
Ko o ri bi aiye ti nyinmu si o
Eko si tun seni doga
Mura ki o ko dara-dara
Iya nbo fomo ti ko gbon
Ekun mbe fomo ti o nsa kiri
Ma fowuro sere ore mi
Mura si ise ojo nlo.
₦1,800
Alawiiye Iwe Keta By J. F. Odunjo
Ise ni ogun `se
Mura si ise ore mi
Ise ni afi ndeni giga
Bi ako ba reni fehinti
Bi ole la a ri
Bi a ko ba reni gbekele
A tera mose eni
Iya re le lowo lowo
Baba re si le leshin le kan
Bi o ba gboju le won
O te tan ni mo so fun o
Ohun ti a ko ba jiya fun
Se kii le tojo
Ohun ti a ba fara sise fun
Ni npe lowo eni
Apa lara
Igunpa ni iye kan
Bi aiye ba nfe o loni
Ti o balowo lowo
Won a ma fe o lola
Jeki o wa ni ipo atata
Aiye a ma ye o si terin-terin
Jeki o deni rago
Ko o ri bi aiye ti nyinmu si o
Eko si tun seni doga
Mura ki o ko dara-dara
Iya nbo fomo ti ko gbon
Ekun mbe fomo ti o nsa kiri
Ma fowuro sere ore mi
Mura si ise ojo nlo.
 
₦1,800
Alawiiye Iwe Kerin By J. F. Odunjo
Ise ni ogun `se
Mura si ise ore mi
Ise ni afi ndeni giga
Bi ako ba reni fehinti
Bi ole la a ri
Bi a ko ba reni gbekele
A tera mose eni
Iya re le lowo lowo
Baba re si le leshin le kan
Bi o ba gboju le won
O te tan ni mo so fun o
Ohun ti a ko ba jiya fun
Se kii le tojo
Ohun ti a ba fara sise fun
Ni npe lowo eni
Apa lara
Igunpa ni iye kan
Bi aiye ba nfe o loni
Ti o balowo lowo
Won a ma fe o lola
Jeki o wa ni ipo atata
Aiye a ma ye o si terin-terin
Jeki o deni rago
Ko o ri bi aiye ti nyinmu si o
Eko si tun seni doga
Mura ki o ko dara-dara
Iya nbo fomo ti ko gbon
Ekun mbe fomo ti o nsa kiri
Ma fowuro sere ore mi
Mura si ise ojo nlo.
 
₦1,800
Alawiiye Iwe Karun By J. F. Odunjo
Ise ni ogun `se
Mura si ise ore mi
Ise ni afi ndeni giga
Bi ako ba reni fehinti
Bi ole la a ri
Bi a ko ba reni gbekele
A tera mose eni
Iya re le lowo lowo
Baba re si le leshin le kan
Bi o ba gboju le won
O te tan ni mo so fun o
Ohun ti a ko ba jiya fun
Se kii le tojo
Ohun ti a ba fara sise fun
Ni npe lowo eni
Apa lara
Igunpa ni iye kan
Bi aiye ba nfe o loni
Ti o balowo lowo
Won a ma fe o lola
Jeki o wa ni ipo atata
Aiye a ma ye o si terin-terin
Jeki o deni rago
Ko o ri bi aiye ti nyinmu si o
Eko si tun seni doga
Mura ki o ko dara-dara
Iya nbo fomo ti ko gbon
Ekun mbe fomo ti o nsa kiri
Ma fowuro sere ore mi
Mura si ise ojo nlo.
₦1,800
Alawiiye Iwe Kefa By J. F. Odunjo
Ise ni ogun `se
Mura si ise ore mi
Ise ni afi ndeni giga
Bi ako ba reni fehinti
Bi ole la a ri
Bi a ko ba reni gbekele
A tera mose eni
Iya re le lowo lowo
Baba re si le leshin le kan
Bi o ba gboju le won
O te tan ni mo so fun o
Ohun ti a ko ba jiya fun
Se kii le tojo
Ohun ti a ba fara sise fun
Ni npe lowo eni
Apa lara
Igunpa ni iye kan
Bi aiye ba nfe o loni
Ti o balowo lowo
Won a ma fe o lola
Jeki o wa ni ipo atata
Aiye a ma ye o si terin-terin
Jeki o deni rago
Ko o ri bi aiye ti nyinmu si o
Eko si tun seni doga
Mura ki o ko dara-dara
Iya nbo fomo ti ko gbon
Ekun mbe fomo ti o nsa kiri
Ma fowuro sere ore mi
Mura si ise ojo nlo.
₦1,800
Per Page      1 - 6 of 6
  • 1